Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, orders en overeenkomsten,
althans verkoop of levering van goederen door de besloten vennootschap JFC Holland B.V., statutair
gevestigd te Amsterdam, verder te noemen “JFC Holland”.

1.2. De toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1. Alle aanbiedingen en offertes door JFC Holland, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij
in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Alle aanbiedingen en offertes gelden
zolang de voorraad strekt. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van JFC Holland of door feitelijke
uitvoering door JFC Holland komt een overeenkomst tot stand.

2.2. Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals
afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen
van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen
derhalve niet voor rekening en risico van JFC Holland.

2.3. Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van JFC Holland ontheffen haar van
de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook
na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

3.1. De door JFC Holland opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

3.2. De aflevering van goederen vindt plaats af fabriek (ex works).

3.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2., kunnen partijen schriftelijk een andere wijze van aflevering overeenkomen.
In dat geval vindt de aflevering van de goederen plaats:
a. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder: door de overdracht van de goederen aan die vervoerder.
b. Bij verzending door vervoermiddelen van JFC Holland: door de aflevering ten huize of aan het bedrijf van de wederpartij.

3.4. Vanaf het moment van aflevering zijn de goederen voor risico van de wederpartij.

3.5. JFC Holland is gerechtigd een order in het geheel dan wel in gedeelten uit te leveren. In het
laatste geval is JFC Holland gerechtigd betaling per deellevering te verlangen.

3.6. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij
hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan
hem ter beschikking worden gesteld.

3.7. Overschrijding van de opgegeven levertijden geeft de wederpartij geen recht op
schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de wederpartij JFC
Holland in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn heeft gegund om alsnog te leveren.

3.8. Indien de in Nederland af te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is
JFC Holland er niet voor verantwoordelijk dat die zaken niet voldoen aan normen en/of
voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten
worden gebruikt.

Artikel 4: Prijzen

4.1. De opgegeven prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, af magazijn (ex warehouse)
exclusief BTW.

4.2. JFC Holland is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na de
totstandkoming van de overeenkomst kostprijsverhogende feiten voordoen. Onder
kostprijsverhogende feiten wordt in ieder geval verstaan door leveranciers van JFC Holland
berekende prijsstijgingen, verhogingen van lonen, sociale lasten, belastingen of andere
heffingen.

4.3. Indien JFC Holland op grond van het gestelde in het voorgaande lid overgaat tot verhoging
van de prijs is de wederpartij gerechtigd de opdracht te annuleren mits zij dat onmiddellijk nadat
zij heeft kennisgenomen van de prijsverhoging schriftelijk kenbaar maakt aan JFC Holland, en
tegen vergoeding van de door JFC Holland direct gemaakte kosten. Voor hetgeen in het kader
van de geannuleerde opdracht is afgeleverd blijft de wederpartij de oorspronkelijk
overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 5: Betaling

5.1. Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De wederpartij is
niet gerechtigd om enige vordering op JFC Holland te verrekenen met de door JFC Holland in
rekening gebrachte bedragen.

5.2. Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door JFC Holland aangewezen
bank- of girorekening. JFC Holland heeft steeds het recht om zowel vóór als na de
totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te
verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door JFC Holland,
totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door JFC Holland is ontvangen. Indien
vooruitbetaling zou worden geweigerd, is JFC Holland bevoegd de overeenkomst te ontbinden
en is de wederpartij aansprakelijk voor de daaruit voor JFC Holland voortvloeiende schade.

5.3. JFC Holland is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de wederpartij in verband
met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten
totdat alle door de wederpartij aan JFC Holland verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

5.4. Wanneer betaling niet tijdig en overeenkomstig dit artikel plaatsvindt, is de wederpartij van
rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.

5.5. Indien de wederpartij kiest voor een automatische incasso als betalingswijze, is zij er voor
verantwoordelijk dat er voldoende saldo op de betreffende rekening staat.

5.6. Indien de wederpartij één of meer van haar verplichtingen jegens JFC Holland niet tijdig,
niet correct of niet volledig nakomt, heeft JFC Holland het recht om vanaf de vervaldag rente in
rekening te brengen ter hoogte van de wettelijke handelsrente, zoals bepaald in artikel 6:119a
van het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
ter verkrijging van voldoening voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten
worden op voorhand vastgesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 300
euro en te vermeerderen met omzetbelasting.

Artikel 6: Garantie

6.1. Indien door JFC Holland aan de wederpartij garantie wordt verstrekt ten aanzien van de

door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk
schriftelijk aan de wederpartij kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke
schriftelijke kennisgeving kan de wederpartij geen beroep doen op garantie, onverminderd haar
wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.

6.2. Indien een beroep op garantie van de wederpartij gegrond zou zijn, zal JFC Holland de te
leveren producten – naar de keuze van JFC Holland – herstellen dan wel alsnog leveren zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos zou zijn
geworden. Indien JFC Holland de wederpartij mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de
wederpartij de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking
stellen aan JFC Holland.

6.3. Alle eventuele garantieverplichtingen van JFC Holland vervallen indien fouten, gebreken of
onvolkomenheden ten aanzien van de zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of
ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de wederpartij of door de wederpartij
ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van externe oorzaken, zoals bijvoorbeeld
brand- of waterschade, of indien de wederpartij of een derde zonder toestemming van JFC
Holland wijzigingen in de door JFC Holland geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten
aanbrengen.

Artikel 7: Reclames

7.1. Eventuele klachten over een door JFC Holland geleverd product, dienen terstond door de
wederpartij aan JFC Holland schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien [3]
dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de wederpartij niet meer
gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een
zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de
wederpartij JFC Holland, binnen [7] dagen nadat het gebrek aan de wederpartij bekend is
geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen.

7.2. Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is JFC Holland niet verplicht retourzendingen
van de wederpartij te accepteren. Inontvangstneming van retourzendingen impliceert in geen
geval erkenning door JFC Holland van de door de wederpartij opgegeven grond voor
retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de
wederpartij, totdat de producten door JFC Holland zijn gecrediteerd.

7.3 Indien de wederpartij een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling
doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft JFC Holland het recht om de
werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn
voortgevloeid bij de wederpartij in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door JFC Holland geleverde zaken blijven eigendom van JFC Holland totdat de
wederpartij al haar verplichtingen jegens JFC Holland tijdig, correct en volledig is nagekomen.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3 blijft het risico van de geleverde zaken bij de wederpartij
rusten.

8.2. Door JFC Holland geleverde zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
slechts in het kader van een normale bedrijfsvoering bewerkt, verwerkt, vermengd en/of
doorverkocht worden. JFC Holland verkrijgt in die gevallen het mede-eigendomsrecht van de
nieuw ontstane zaken.

8.3. In die gevallen waarin JFC Holland haar eigendomsrechten wil uitoefenen, dient de
wederpartij onvoorwaardelijk en onherroepelijk toegang te verschaffen aan JFC Holland en/of
ter uitoefening van de eigendomsrechten door JFC Holland aangewezen derden, tot al die
plaatsen waar de goederen van JFC Holland zich kunnen bevinden.

8.4. JFC Holland is gerechtigd om door haar geleverde zaken terug te nemen indien de
wederpartij in gebreke is, indien de wederpartij surséance van betaling of haar faillissement
heeft aangevraagd, of indien een derde het faillissement van de wederpartij aanvraagt.

8.5. De kosten van terugname komen voor rekening van de wederpartij.

8.6. Het is niet mogelijk zaken vallende onder een eigendomsvoorbehoud te verpanden of op
enig andere manier te bezwaren.

8.7. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht JFC Holland
ommegaand daarvan op de hoogte te stellen.

8.8. De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden, te behoeden voor beschadiging of bederf en hierbij
rekening te houden met de specifieke aard van een product.

Artikel 9: Ontbinding en beëindiging

9.1 De wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de
overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

9.2. In geval van verzuim van de wederpartij is JFC Holland gerechtigd zonder enige
verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke
mededeling aan de wederpartij en/of het door de wederpartij eventueel aan JFC Holland
verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te
roepen.

9.3. JFC Holland is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de
wederpartij surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen haar aangevraagd wordt
of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde
bedragen worden alsdan direct opeisbaar. JFC Holland zal vanwege deze beëindiging nimmer
tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 10: Overmacht

10.1. JFC Holland is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht.
Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van JFC
Holland opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de
verplichtingen door JFC Holland niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat
ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

10.2. Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan,
onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van
JFC Holland zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf en noodgedwongen
inkrimping van de productie, zowel bij JFC Holland als bij toeleveringsbedrijven, oorlog,
vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar
eventuele vestigingen van JFC Holland of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen
in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door
derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van JFC Holland.

10.3. Indien JFC Holland bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het
reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6, is JFC Holland uitsluitend aansprakelijk voor
schade die de wederpartij lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van JFC Holland.

11.2. De totale aansprakelijkheid van JFC Holland zal in alle gevallen beperkt zijn tot
vervanging van het betreffende product. Als vervangende levering niet mogelijk is, heeft de
wederpartij recht op creditering van ten hoogste het bedrag van de factuur van de betreffende
levering. Onder alle omstandigheden beloopt de schadevergoeding niet meer dan de maximum
door ons verzekerde som onder onze aansprakelijkheidspolis.

11.3. JFC Holland is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de wederpartij zich
tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Artikel 12: Wijzigingen

12.1. JFC Holland heeft het recht om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Artikel 13: Conversie

13.1. Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als
onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een
bepaling die, voor zover mogelijk met behoud van de inhoud en de strekking daarvan, niet als
onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.

13.2. In het geval dat een bepaling van deze voorwaarden door de rechter als onredelijk
bezwarend wordt gekwalificeerd en artikel 13.1. niet toepasselijk is, laat dit de geldigheid van de
overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

Artikel 14: Overdracht en verval van rechten

14.1. JFC Holland is gerechtigd om haar rechten en/of verplichtingen uit overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

14.2. Iedere vordering tegen JFC Holland vervalt, aanspraken op schadevergoeding daaronder
begrepen, indien JFC Holland niet binnen 12 maanden na het ontstaan van de vordering in
rechte is betrokken.

Artikel 15: Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

15.1. Op overeenkomsten met JFC Holland is uitsluitend Nederlands recht van toepassing,
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bepalingen van het verdrag inzake de
internationale koop van roerende zaken (CISG) zijn hierbij uitgesloten.

15.2. De rechter in het arrondissement Amsterdam is bevoegd van alle geschillen die tussen
partijen mochten ontstaan kennis te nemen. Daarnaast heeft JFC Holland het recht de
wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de
wederpartij.